Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

膠戰主題曲 膠on

膠戰主題曲 膠on歌詞 | #6膠 | Edan呂爵安 | 男歌手 | 新歌快遞 | 歌詞彙 作曲:謝浩文作詞:Oscar編曲:謝浩文監製:Edward Chan主唱:#6膠 膠戰主題曲 膠on歌詞 返到屋企 開齣嘢𥄫下開開心心就攤下WOOWO想CHILL一CHILL點知你遇上膠戰然後智力 逐步卸下竟化身 成一粒膠粉膠得這樣興奮哼哼鬆鬆 …